پیام روز: برای اجتناب از بحران می توانید از سیاست سکوت استفاده کنید. سوزان کوئیلیام
۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
مشخصات دستگاه فن سانترفیوژ برای تونل کمپوست


طراحی و اجرا: وب باکس پورتال